Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 2530

Model: VRHA-2530
Chiều dài ống: 30 m
Đường kính trong ống(I.D): 25mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng: 55 kg
Made in : RULO VIỆT HÀN ( Việt Nam )

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 2525

Model: VRHA-2525  Dòng sản phẩm : Rulo cuốn ống dẫn dầu , dẫn mỡ bò – Kiểu lò xo

Chiều dài ống  : 25 m

Đường kính trong ống(I.D) : 25 mm

Đường kính ngoài ống(O.D) : 34 mm

Áp suất ống tối đa: 80 Kg/cm2

Áp suất ống làm việc : 30 Kg/cm2

Khối lượng: 50 Kg

Bảo hành khung rulo : 12 tháng

Vị trí lắp đặt : Trên Tường, Trần

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 2520

Model: VRHA-2520
Chiều dài ống: 20 m
Đường kính trong ống(I.D): 25mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng: 43 kg
Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 2515

Model: VRHA-2515
Chiều dài ống: 15 m
Đường kính trong ống(I.D): 25mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng: 36 kg
Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 1930

Model: VRHA-1930
Chiều dài ống: 30 m
Đường kính trong ống(I.D): 19mm
Đường kính ngoài ống(0.D): 27mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng:50 kg

Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 1925

Model: VRHA-1925
Chiều dài ống: 25 m
Đường kính trong ống(I.D): 19mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 1920

Model: VRHA-1920
Chiều dài ống: 20 m
Đường kính trong ống(I.D): 19mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 1915

Model: VRHA-1915
Chiều dài ống: 15 m
Đường kính trong ống(I.D): 19mm

Đường kính ngoài ống(O.D):27mm
Áp suất tối đa: 80 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN 
Vị trí lắp đặt: Trên Sàn, Tường

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 1330

Dòng sản phẩm: Rulo cuốn ống dầu, mỡ – Kiểu lò xo
Model: VRHA-1330
Chiều dài ống: 30 m
Đường kính trong ống(I.D): 13mm
Áp suất tối đa: 150 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL: VRHA – 1325

Model: VRHA-1325
Chiều dài ống: 25 m
Đường kính trong ống(I.D): 13mm
Áp suất tối đa: 150 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 1320

Dòng sản phẩm: Rulo cuốn ống dầu, mỡ – Kiểu lò xo
Model: VRHA-1320
Chiều dài ống: 20 m
Đường kính trong ống(I.D): 13mm
Áp suất tối đa: 150 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 1315

Model: VRHA-1315
Chiều dài ống: 15 m
Đường kính trong ống(I.D): 13mm
Áp suất tối đa: 150 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 930

Model:VRHA-930
Chiều dài ống: 30 m
Đường kính trong ống(I.D): 9.5mm
Áp suất tối đa: 280 kg/cm2
Khối lượng: kg

Made in : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 925

Model:VRHA-925
Chiều dài ống: 25 m
Đường kính trong ống(I.D): 9.5mm
Áp suất tối đa: 280kg/cm2
Khối lượng: kg

Made in : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL: VRHA – 920

Model:VRHA-920
Chiều dài ống: 20 m
Đường kính trong ống(I.D): 9.5mm
Áp suất tối đa: 280 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 915

Model:VRHA-915
Chiều dài ống: 15 m
Đường kính trong ống(I.D): 9.5mm
Áp suất tối đa: 150 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 630

Model: VRHA-630
Chiều dài ống: 30 m
Đường kính trong ống(I.D): 6.4 mm
Áp suất tối đa: 350 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống dầu, mỡ MODEL:VRHA – 625

Model: VRHA-625
Chiều dài ống: 25 m
Đường kính trong ống(I.D): 6.4 mm
Áp suất tối đa: 350 kg/cm2
Khối lượng: kg
Made in : RULO VIỆT HÀN