Rulo cuốn cáp hàn hồ quang kiểu MODEL: VARCA -3530

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -3530

Chiều dài cáp điện : 30m

Quy cách cáp điện : WCT 35mm2 x1C

Dòng tải định mức : 300A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang kiểu MODEL:VARCA -5030

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -5030

Chiều dài cáp điện : 30m

Quy cách cáp điện : WCT 50mm2 x1C

Dòng tải định mức : 400A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang kiểu MODEL:VARCA -5025

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -5025

Chiều dài cáp điện : 25 mét

Quy cách cáp điện : WCT 50mm2 x1C

Dòng tải định mức : 400A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -5020

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -5020

Chiều dài cáp điện : 20m

Quy cách cáp điện : WCT 50mm2 x1C

Dòng tải định mức : 400A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -5015

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -5015

Chiều dài cáp điện : 15m

Quy cách cáp điện : WCT 50mm2 x1C

Dòng tải định mức : 400A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -3530

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -3530

Chiều dài cáp điện : 30m

Quy cách cáp điện : WCT 35mm2 x1C

Dòng tải định mức : 300A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -3525

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -3525

Chiều dài cáp điện : 25m

Quy cách cáp điện : WCT 35mm2 x1C

Dòng tải định mức : 300A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -3520

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -3520

Chiều dài cáp điện : 20m

Quy cách cáp điện : WCT 35mm2 x1C

Dòng tải định mức : 300A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -3515

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -3515

Chiều dài cáp điện : 15m

Quy cách cáp điện : WCT 35mm2 x1C

Dòng tải định mức : 300A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -2530

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

 Model: VARCA -2530

Chiều dài cáp điện : 30m

Quy cách cáp điện : WCT 25mm2 x1C

Dòng tải định mức : 200A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -2525

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -2525

Chiều dài cáp điện : 25m

Quy cách cáp điện : WCT 25mm2 x1C

Dòng tải định mức : 200A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -2520

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -2520

Chiều dài cáp điện : 20m

Quy cách cáp điện : WCT 25mm2 x1C

Dòng tải định mức : 200A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -2515

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

 Model: VARCA -2515

Chiều dài cáp điện : 15m

Quy cách cáp điện : WCT 25mm2 x1C

Dòng tải định mức : 200A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -1630

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -1630

Chiều dài cáp điện : 30m

Quy cách cáp điện : WCT 16mm2 x1C

Dòng tải định mức : 200A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -1625

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -1625

Chiều dài cáp điện : 25m

Quy cách cáp điện : WCT 16mm2 x1C

Dòng tải định mức : 200A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -1620

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -1620

Chiều dài cáp điện : 20m

Quy cách cáp điện : WCT 16mm2 x1C

Dòng tải định mức : 200A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn cáp hàn hồ quang MODEL:VARCA -1615

Rulo cuốn cáp hàn kiểu lò xo

Model: VARCA -1615

Chiều dài cáp điện : 15m

Quy cách cáp điện : WCT 16mm2 x1C

Dòng tải định mức : 200A

Vị trí lắp đặt : Trên Trần ,Sàn ,Tường

Ứng dụng : Dùng cho cơ cấu hàn hồ quang

Xuất xứ : RULO VIỆT HÀN