Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGCA-650

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGCA-650
Chiều dài ống: 50 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 6 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGCA-640

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGCA-640
Chiều dài ống: 40 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 6 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGCA-630

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGCA-630
Chiều dài ống: 30 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 6 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGCA-620

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGCA-620
Chiều dài ống: 20 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 6 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGCA-615

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGCA-615
Chiều dài ống: 15 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 6 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGCA-850

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGCA-850
Chiều dài ống: 50 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 8 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGCA-840

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGCA-840
Chiều dài ống: 40 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 8 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGCA-830

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGCA-830
Chiều dài ống: 30 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 8 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGCA-825

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGCA-825
Chiều dài ống: 25 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 8 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGCA-820

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGCA-820
Chiều dài ống: 20 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 8 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGCA-815

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGCA-815
Chiều dài ống: 15 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 8 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGA-810ST

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGA-810ST
Chiều dài ống: 10 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 8 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGA-620ST

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGA-620ST
Chiều dài ống: 20 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 6 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGA-615ST

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGA-615ST
Chiều dài ống: 15 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 6 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGA-610ST

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGA-610ST
Chiều dài ống: 10 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 6 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGA-830

Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGA-830
Chiều dài ống: 30 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 8 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL:VRGA-825

Gía : Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGA-825
Chiều dài ống: 25 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 8 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGA-820

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGA-820
Chiều dài ống: 20 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 8 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN