Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGA-620ST

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGA-620ST
Chiều dài ống: 20 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 6 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGA-615ST

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGA-615ST
Chiều dài ống: 15 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 6 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGA-610ST

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGA-610ST
Chiều dài ống: 10 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 6 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGA-830

Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGA-830
Chiều dài ống: 30 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 8 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL:VRGA-825

Gía : Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGA-825
Chiều dài ống: 25 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 8 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGA-820

Giá: Liên hệ
Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGA-820
Chiều dài ống: 20 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 8 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGA-815

Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGA-815
Chiều dài ống: 15 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 8 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL:VRGA-630

Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Mã hiệu: VRGA-630
Chiều dài ống: 30 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 6 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGA-625

Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Model : VRGA-625
Chiều dài ống: 25 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 6 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL: VRGA-620

Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo

Model: VRGA-620
Chiều dài ống: 20 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 6 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN

Rulo cuốn ống hàn khí MODEL:VRGA-615

Rulo cuốn ống hàn khí – Kiểu lò xo
Model : VRGA-615
Chiều dài ống: 15 m
Đường kính trong ống (ID): ~ 6 mm
Áp xuất trong ống lơn nhất: 10kg/cm2
Xuất xứ: RULO VIỆT HÀN