Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA-1115N

 • Model: VRA-1115N
 • Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo
 • Chiều dài ống dây : 15m
 • Loại dây :  pu 11×16 mm
 • Đường kính trong (I.D) : 11mm
 • Đường kính ngoài (0.D) : 16mm
 • Vật liệu ống : PU
 • Áp xuất tối đa: 15 kg/cm2
 • Khối lượng : 8.5 Kg
 • Made in : RULO VIỆT HÀN 
Rulo cuốn dây hơi khí nén – kiểu lò xo Chiều dài ống dây : 15m Loại dây : 8X12 mm Đượng kính trong (I.D) : 8mm Đượng kính ngoài (0.D) : 12mm Vật liệu ống : PU Áp xuất tối đa: 15kg/cm2 Trọng lượng: 6.2kg Kích thước : 42x 32x 16 cm

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 815N

 • Model:  VRA- 815N 
 • Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo
 • Chiều dài ống dây : 15m
 • Loại dây :  8X12 mm
 • Đường kính trong (I.D) : 8mm
 • Đường kính ngoài (0.D) : 12mm
 • Vật liệu ống : PU
 • Áp xuất ống tối đa: 15 Kg/cm2
 • Trọng lượng: 6.5 Kg
 • Made in : RULO VIỆT HÀN 
Rulo cuốn dây hơi khí nén – kiểu lò xo Chiều dài ống dây : 15m Loại dây : 8X12 mm Đượng kính trong (I.D) : 8mm Đượng kính ngoài (0.D) : 12mm Vật liệu ống : PU Áp xuất tối đa: 15kg/cm2 Trọng lượng: 6.2kg Kích thước : 42x 32x 16 cm

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 820N

 • Model: VRA-820N
 • Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo
 • Chiều dài ống dây : 20m
 • Loại dây :  8×12 mm
 • Đường kính trong (I.D) : 8mm
 • Đường kính ngoài (0.D) : 12mm
 • Vật liệu ống : PU
 • Áp xuất tối đa: 15 Kg/cm2
 • Trọng lượng: 7.2 Kg
 • Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn khí nén MODEL:VRA-610N

 • Model: VRA-610N
 • Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo
 • cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo
 • Chiều dài ống dây : 10m
 • Loại dây : 6.5 X10 mm
 • Đường kính trong (I.D) : 6.5mm
 • Đường kính ngoài (0.D) : 10mm
 • Vật liệu ống : PU
 • Áp xuất tối đa: 15 kg/cm2
 • Trọng lượng: 5.5 Kg
 • Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 1115N

 • Model: VRA- 1115N 
 • Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo
 • Chiều dài ống dây : 15m
 • Loại dây : 12×16 mm
 • Đường kính trong (I.D) : 12mm
 • Đường kính ngoài (0.D) : 16mm
 • Vật liệu ống : PU
 • Áp xuất tối đa: 15 Kg/cm2
 • Trọng lượng: 8 Kg
 • Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 1120N

 • Model: VRA- 1120N
 • Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo
 • Chiều dài ống dây : 20m
 • Loại dây : pu 11×16 mm
 • Đường kính trong (I.D) : 11mm
 • Đường kính ngoài (0.D) : 16mm
 • Vật liệu ống : PU
 • Áp xuất tối đa: 15 Kg/cm2
 • Trọng lượng: 9.5 Kg
 • Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA-1110N

 • Model: VRA-1110N 
 • Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo
 • Chiều dài ống dây : 10 m
 • Loại dây : PU 11X16 mm
 • Đường kính trong (I.D) : 11mm
 • Đường kính ngoài (0.D) : 16mm
 • Vật liệu ống : PU
 • Áp xuất tối đa: 15 kg/cm2
 • Trọng lượng: 6.8 kg
 • Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 830N

 • Model: VRA- 830N
 • Rulo cuốn ống hơi khí nén  – kiểu lò xo
 • Chiều dài ống dây : 30m
 • Loại dây :  8 X12 mm
 • Đường kính trong (I.D) : 8mm
 • Đường kính ngoài (0.D) : 12mm
 • Vật liệu ống : PU
 • Áp xuất tối đa: 15kg/cm2
 • Trọng lượng: 9 Kg
 • Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA-825N

 • Model: VRA-825N
 • Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo
 • Chiều dài ống dây : 25 m
 • Loại dây :  8 X12 mm
 • Đường kính trong (I.D) : 8mm
 • Đường kính ngoài (0.D) : 12mm
 • Vật liệu ống : PU
 • Áp xuất tối đa: 15kg/cm2
 • Trọng lượng: 8 Kg
 • Made in : RULO VIỆT HÀN 

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 810N

 • Model: VRA- 810N
 • Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo
 • Chiều dài ống dây : 10m
 • Loại dây : 8 X12mm
 • Đường kính trong (I.D) : 8mm
 • Đường kính ngoài (0.D) : 12mm
 • Vật liệu ống : PU
 • Áp xuất tối đa: 15 Kg/cm2
 • Trọng lượng: 5.5 Kg
 • Made in : RULO VIỆT HÀN
Rulo cuốn dây hơi khí nén – kiểu lò xo Chiều dài ống dây : 15m Loại dây : 8X12 mm Đượng kính trong (I.D) : 8mm Đượng kính ngoài (0.D) : 12mm Vật liệu ống : PU Áp xuất tối đa: 15kg/cm2 Trọng lượng: 6.2kg Kích thước : 42x 32x 16 cm

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 630N 

 • Mode: VRA- 630N 
 • Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo
 • Chiều dài ống dây : 30m
 • Loại dây :  6.5 X10 mm
 • Đượng kính trong (I.D) : 6.5mm
 • Đượng kính ngoài (0.D) : 10mm
 • Vật liệu ống : PU
 • Áp xuất tối đa: 15 Kg/cm2
 • Trọng lượng: 8.5 Kg
 • Made in : RULO VIỆT HÀN 
Rulo cuốn dây hơi khí nén – kiểu lò xo Chiều dài ống dây : 15m Loại dây : 8X12 mm Đượng kính trong (I.D) : 8mm Đượng kính ngoài (0.D) : 12mm Vật liệu ống : PU Áp xuất tối đa: 15kg/cm2 Trọng lượng: 6.2kg Kích thước : 42x 32x 16 cm

 Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA- 625N

 • Model: VRA- 625N 
 • Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo
 • Chiều dài ống dây : 25m
 • Loại dây :  6.5 X10 mm
 • Đường kính trong (I.D) : 6.5mm
 • Đường kính ngoài (0.D) : 10mm
 • Vật liệu ống : PU
 • Áp xuất tối đa: 15 Kg/cm2
 • Trọng lượng:7.5 Kg
 • Made in : RULO VIỆT HÀN 
Rulo cuốn dây hơi khí nén – kiểu lò xo Chiều dài ống dây : 15m Loại dây : 8X12 mm Đượng kính trong (I.D) : 8mm Đượng kính ngoài (0.D) : 12mm Vật liệu ống : PU Áp xuất tối đa: 15kg/cm2 Trọng lượng: 6.2kg Kích thước : 42x 32x 16 cm

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA-620N

 • Model: VRA- 620N
 • Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo
 • Chiều dài ống dây : 20m
 • Loại dây :  6.5 X10 mm
 • Đường kính trong (I.D) : 6.5mm
 • Đường kính ngoài (0.D) : 10mm
 • Vật liệu ống : PU
 • Áp xuất tối đa: 15 Kg/cm2
 • Trọng lượng: 7 Kg
 • Made in : RULO VIỆT HÀN 
Rulo cuốn dây hơi khí nén – kiểu lò xo Chiều dài ống dây : 15m Loại dây : 8X12 mm Đượng kính trong (I.D) : 8mm Đượng kính ngoài (0.D) : 12mm Vật liệu ống : PU Áp xuất tối đa: 15kg/cm2 Trọng lượng: 6.2kg Kích thước : 42x 32x 16 cm

Rulo cuốn hơi khí nén MODEL:VRA-615N

 • Model:  VRA- 615N 
 • Rulo cuốn dây hơi khí nén  – kiểu lò xo
 • Chiều dài ống dây : 15m
 • Loại dây :  6.5X10 mm
 • Đường kính trong (I.D) : 6.5 mm
 • Đường kính ngoài (0.D) : 10 mm
 • Vật liệu ống : PU
 • Áp xuất ống tối đa: 15 Kg/cm2
 • Trọng lượng: 6 Kg
 • Kích thước : 42x 32x 16 cm
 • Made in : RULO VIỆT HÀN